MENY STÄNG

Ansökan

Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond lämnar anslag för vetenskaplig undersökning och beskrivning av fornlämningar inom Bohuslän och Dalsland samt till vård av sådana fornlämningar. I enlighet med donatorns anvisningar är stiftelsen i första hand inriktad på undersökning, beskrivning och vård av fasta fornlämningar såsom boplatser, bautastenar, hällristningar och dylikt.

Anslag kan sökas av enskilda forskare, hembygdsföreningar och liknande sammanslutningar, museer och vetenskapliga institutioner m fl.

Stiftelsen tillhandahåller inte ansökningsblanketter.

 

Ansökan skall innehålla:

– sökandens namn, adress och telefonnummer
– beskrivning av ändamålet, för vilket anslag söks
– kostnadskalkyl och uppgift om vilken del av kostnaderna
som ansökan avser
– hur projektet i övrigt kommer att finansieras

Vid bedömningen av ansökningar läggs vikt vid att de sökande skall kunna genomföra projekten på ett vetenskapligt tillfredsställande sätt.

 

Ansökningar skall ha inkommit senast
– den 30 september för behandling vid höstsammanträdet
– den 31 mars för behandling vid vårsammanträdet

Styrelsen håller normalt två sammanträden per år.

 

Ansökan sändes till:

Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond
c/o Danske Bank, Stiftelsetjänst
Box 110 55, 404 22 Göteborg

Dataregistrering

Ansökningar registreras i dataregister för underlättande av styrelsebehandling, utbetalning, uppföljning mm. Förutom stiftelsens styrelse har Bohusbanken tillgång till registrerade uppgifter för att kunna verkställa utbetalningsuppdrag mm.

Den som ansöker om anslag förutsätts medge att uppgifter registreras.